LSS

LSS


Delar ur Vårdguiden:


”LSS ska underlätta ett självständigt liv"


Syftet med lagen är att människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.


LSS är en så kallad rättighetslag. Det betyder att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.Vem omfattas av lagen?


I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS:


 1. personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter en hjärnskada i vuxen ålder
 3. personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.Bedömningen av personkrets 1 och 2 görs utifrån den diagnos man har fått.


I personkrets 3 måste funktionsnedsättningen vara så stor att den orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet. Det innebär att man inte på egen hand klarar vardagssysslor som att klä på sig, laga mat, förflytta sig, kommunicera med omgivningen, eller andra liknande saker utan behöver hjälp regelbundet under lång tid. Diagnosen, orsaken eller graden av funktionshinder saknar betydelse i bedömning av personkrets 3.


Tio olika typer av stöd


LSS innehåller tio olika typer av hjälpinsatser. Insatserna är:


 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn för ungdomar över tolv år
 • bostad i familjehem eller bostad med särskild service för ungdomar över tolv år som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och hjärnskador som man har fått i vuxen ålder.
I princip betalar man inget för de särskilda hjälpinsatserna. Om man bor i bostad med särskild service får skäliga avgifter tas ut för hyra, fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Om man har barn som bor i familjehem eller liknande ska man som förälder betala barnets kläder, fritidsverksamhet och liknande.


De personer som utför hjälpinsatser, till exempel en personlig assistent, har tystnadsplikt och får inte avslöja något om förhållandena hos den som får hjälpen.


Enligt lag, Lex Sarah, är alla som arbetar med hjälpinsatser inom LSS skyldiga att anmäla missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.


Rådgivning och annat personligt stöd


Genom landstinget kan man få allmänt stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped eller arbetsterapeut. Läkarinsatser ingår inte i LSS, utan de får man som alla andra enligt reglerna i Hälso- och sjukvårdslagen.


Personlig assistans


Om man har en funktionsnedsättning ska man själv kunna anställa, eller genom kommunen få, en eller flera personliga assistenter som hjälper till med måltider, förflyttning, personlig hygien, personlig service och daglig gemenskap.


Ledsagarservice


Man kan få ledsagarservice som en tillfällig hjälp för kontakter ute i samhället, till exempel om man behöver besöka en vårdinrättning. Ledsagarservice är mest till för den som inte har så omfattande funktionsnedsättning att en eller flera personliga assistenter behövs.


Kontaktperson


Man kan få en kontaktperson som ska vara med som stöd och hjälp i samband med till exempel fritidsaktiviteter och vid kontakter med myndigheter då det inte krävs specialiserad juridisk kompetens. Kontaktpersonen ska även vara allmänt sällskap.


Avlösarservice i hemmet


Denna stödinsats ger avlastning för anhöriga eller familjehemsförälder så att de kan få tid för sig själva, till exempel en semesterresa.


Korttidsvistelse utanför hemmet


Barn med funktionsnedsättning har rätt till en tids vistelse i ett särskilt korttidshem, hos en stödfamilj, på ett sommarläger eller liknande. Tanken med den här insatsen är att den som har funktionsnedsättning ska få miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning och vila.


Korttidstillsyn för ungdomar över tolv år


Ungdomar över tolv år med omfattande funktionsnedsättningar har rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut samt under lovdagar, studiedagar och sommarlov.


Anpassat boende för barn och ungdomar


Barn och ungdomar som har så stora behov av hjälp att de inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i bostad med särskild service. Det kan till exempel vara gruppboende eller boende i familjehem.


Anpassat boende för vuxna


Om man är vuxen och har funktionsnedsättning har man också rätt till anpassat boende. De tre olika formerna av boende är:


 • egen bostad som har anpassats men som inte har någon fast personal
 • servicebostad med viss service och vård dygnet runt
 • gruppbostad som alltid är bemannad med personal och som ska klara av hela behovet av stöd.


Daglig verksamhet för den som är i yrkesverksam ålder


Om man är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning kan man få arbeta med lämpliga sysslor på ett dagcenter eller annan arbetsplats, till exempel inom den kommunala äldreomsorgen. Man brukar få en viss lön.

Det finns också de med funktionsnedsättning som klarar av att arbeta utan att en arbetsplats behöver anpassas. Det handlar om att hitta en arbetsplats som passar den funktionsnedsättning som man har, till exempel autism.


Vem kan söka stöd?


Om man har en funktionsnedsättning och behöver stöd och service enligt LSS måste man själv begära det. Om man är under 15 år eller inte har förmåga att söka själv kan en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära stödet i stället. Man kan också söka stöd genom sitt juridiska ombud.


Vart vänder man sig för att få stöd och service?


Kommunen där man bor har grund- och samordningsansvaret, men det kan variera mellan olika delar av landet. Inom kommunen är det socialnämnden eller motsvarande och dess förvaltning som ansvarar för stödbesluten och stödinsatserna. Vanligtvis har kommunen en eller flera tjänstemän, så kallade LSS-handläggare, som är specialiserade på detta område.


När det gäller personlig assistans delar kommunen och Försäkringskassan på ansvaret. Kommunen har det ekonomiska ansvaret för personlig assistans upp till 20 timmar per vecka. Om man behöver mer än 20 timmar får man assistans genom ett särskilt regelverk i Socialförsäkringsbalken. Man får då assistansersättning och kan själv anställa en eller flera personliga assistenter.


Hänsyn tas till hela livssituationen


Kommunen ska göra en helhetsbedömning av vilka behov man har när den beslutar vilket stöd man ska få enligt LSS. Kommunen ska också se till hela livssituationen och göra en sammanvägd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska omständigheterna. Den inställning och de önskemål man själv har ska väga tungt i bedömningen. Besluten ska vara skriftliga så att de kan överklagas. Läs mer om att överklaga beslut om LSS-stöd i nästa kapitel.


Individuell plan ger inflytande


I samband med att stöd enligt LSS blir beviljad ska man erbjudas en så kallad individuell plan. Planen utarbetas hos och skrivs av den ansvariga kommunala myndigheten, som oftast är en äldre- och handikappnämnd eller en socialnämnd. Man kan alltid begära att få en individuell plan.


Syftet med planen är att man själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras. Den individuella planen ska också underlätta samordningen mellan de som har ansvaret för olika typer av stöd, till exempel Försäkringskassan och hemsjukvården. Själva samordningen är kommunens ansvar.


Planen ska skrivas i samråd mellan den som behöver stöd och de som beslutar om stöd. Den ska innehålla både beslutade och planerade insatser. Även insatser som görs av andra än kommunen eller landstinget ska finnas med.


Den individuella planen ska omprövas minst en gång om året så att det stöd man får verkligen motsvarar de behov man har.


Lika betyder inte rättvist.

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck