Barnets bästa


är honnörsbegrepp som vuxit fram under de senare åren.
” Barnets bästa” grundas på följande paragrafer ur FN: deklarationer om mänskliga rättighete, Barnkonventionen:

2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

3


Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

6


Alla barn har rätt att överleva och utvecklas.

12


Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Med-människa assistans - Jättebra assistans helt enkelt!

Telefon: 070-674 46 46


© Karola Lindkvist Wahlbeck